แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556

คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556
เพื่อเป็นการตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนาและประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่งในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ส่วนราชการ โรงเรียน และหน่วยงานเอกชน เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีทำบุญเมืองและ สืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556 โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก บริเวณประตูสวนดอก วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ