แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนกระบวนวิชา 177361 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30 - 18.30 น.

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนกระบวนวิชา 177361 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30 - 18.30 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนกระบวนวิชา 177361 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30 - 18.30 น.

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนกระบวนวิชา 177361 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30 - 18.30 น. SB 4106

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ