แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!! ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก EALS (ภายในวันที่ 21 มิ.ย. 56)

ประกาศ!! ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก EALS (ภายในวันที่ 21 มิ.ย. 56) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!! ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก EALS (ภายในวันที่ 21 มิ.ย. 56)

สมาชิก EALS ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดดังนี้
1.  ตรวจสอบสถานะว่ามีรายชื่อตกหล่นหรือไม่ หากไม่มีรายชื่อดังแนบให้มาแจ้งพี่กุ้งด้วยตัวเอง ณ สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ตามวัน-เวลาที่สะดวก
2.  ที่ผ่านมาสมาชิกบางคนอาจจะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้มาแจ้งความประสงค์ยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือยืนยันการเป็นสมาชิกได้ที่พี่กุ้ง ณ สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ หรือ แจ้งมาที่ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 หากเลยกำหนดจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ
3.  สมาชิก EALS ทุกคนต้องเข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและอาเซียนเพิ่มเติม โดย อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ตามวัน-เวลาที่กำหนด (ซึ่งในภาคเรียนที่ 1/2556 อาจจะเริ่มกลางเดือนมิถุนายน 2556 ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบทาง website: www.law.cmu.ac.th ในหัวข้อ “ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา”

ลำดับ  รหัส  ชื่อ-นามสกุล
1  531610105  นางสาวภัทรวรรณ สัจจะพรเทพ
2  532010024  นายธนกฤต เอื้อพิทักษ์สกุล
3  532010025  นางสาวธนวิช สุภาแพ่ง
4  532010031  นายนพพล จันทนาคม
5  532012045  นางสาวธีราภรณ์ ศิริมงคล
6  532012108  นายวัชรพล เพชรทรัพย์
7  532012115  นางสาวศันสนีย โสภาคย์มงคล
8  542010005  นางสาวเกศสุดา ฟองมาลา
9  542010012  นายชนะชัย ธุรกิจถาวร
10  542010034  นางสาวนาตาชา คุณาจรัสเดช
11  542012120  นายวรทัต หาญเตชะ
12  552010006  นางสาวกัณฐิกา ฝั้นสุข
13  552010010  นางสาวเกสสราพร เกตุเต็ม
14  552010017  นางสาวชนกนันท์ พุ่มเงิน
15  552010018  นางสาวชนิดา พวงพุ่ม
16  552010020  นายชลทิตย์ ธีรศาสนติพันธ์
17  552010035  นางสาวธนพร ปักษาจันทร์
18  552010043  นางสาวนภัสชล วิชัยธนพัฒน์
19  552010047  นางสาวนิชาภัทร โตปิติ
20  552010049  นางสาวโนชา รุ่งเรืองศรี
21  552010051  นางสาวปาลิตา สุขใจมิการ
22  552010060  นางสาววิภาวี สืบประสิทธิ์
23  552010063  นายศรัณย์วุฒิ น้องภู่
24  552010067  นายสรวิชญ์ วีระพงศ์กมล
25  552010068  นางสาวสายสุวรรณ เกตุดำ
26  552010070  นางสาวสุดรัก เศรษฐชาญวิทย์
27  552010073  นางสาวอริสรา สามสีทอง
28  552012009  นางสาวกิตติยา กิจวิยาม
29  552012056  นางสาวธันยสรวง สิรินิลกุล
30  552012070  นางสาวปิยธิดา จินชัย
31  552012130  นายสุรวิศ อารียะ
32  562010044  นายปิยวัฒน์ วิริยะนันท์วงค์
33  562010045  นายเปรม ไม้แดง
34  562010061  นางสาวลลิตา ศรีบุญเรือง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ