แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชามากกว่ากำหนด (มากกว่า 22 หน่วยกิต) สามารถยื่นเอกสารได้ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เท่านั้น

ประกาศ นักศึกษาที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชามากกว่ากำหนด (มากกว่า 22 หน่วยกิต) สามารถยื่นเอกสารได้ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เท่านั้น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชามากกว่ากำหนด (มากกว่า 22 หน่วยกิต) สามารถยื่นเอกสารได้ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เท่านั้น

ประกาศ
นักศึกษาที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชามากกว่ากำหนด
(มากกว่า 22 หน่วยกิต) สามารถยื่นเอกสารที่งานบริการการศึกษาฯได้ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 การลงทะเบียนมากกว่ากำหนดสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ