แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนวิชา 177450-01,801 กฎหมายการคลังและภาษีอากร อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศงดสอนวิชา 177450-01,801 กฎหมายการคลังและภาษีอากร อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนวิชา 177450-01,801 กฎหมายการคลังและภาษีอากร อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศงดสอนวิชา 177450-01,801 กฎหมายการคลังและภาษีอากร อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

วันอังคาร ที่ 11,18 มิถุนายน 2556 วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2556
และจะนัดสอนชดเชยในภายหลัง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ