แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

คณะนิติศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 คณะนิติศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งในโครงการนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตาราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยงานโครงการนี้ยังมีการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพนักศึกษา,ระบบจัดการสารสนเทศสำหรับนักศึกษา,ระบบการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา,และการพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ ITSC

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ