แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดกระบวนวิชา 177393 ตอน 801 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30 - 19.30 น.

ประกาศงดกระบวนวิชา 177393 ตอน 801 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30 - 19.30 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดกระบวนวิชา 177393 ตอน 801 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30 - 19.30 น.

ประกาศงดกระบวนวิชา 177393 ตอน 801 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30 - 19.30 น. เริ่มเรียนวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30 - 19.30 น. โดยให้นักศึกษาเตรียมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ