แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177361-801 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน โดยเรียนวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30-19.30 น.

ประกาศ กระบวนวิชา 177361-801 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน โดยเรียนวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30-19.30 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177361-801 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน โดยเรียนวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556  เวลา 16.30-19.30 น.

ประกาศ กระบวนวิชา 177361-801 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา สลับเวลาเรียนกับกระบวนวิชา 177341 -801 กฎหมายปกครอง โดยวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เรียนกระบวนวิชา 177361-801 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา เวลา 16.30-19.30 น. และวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 เรียนกระบวนวิชา 177341 -801 กฎหมายปกครอง เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ