แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177285 - 801 ภาคพิเศษ เรียนวันอังคารและศุกร์ เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง SB 4105

ประกาศ กระบวนวิชา 177285 - 801 ภาคพิเศษ เรียนวันอังคารและศุกร์ เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง SB 4105 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177285 - 801 ภาคพิเศษ เรียนวันอังคารและศุกร์ เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง SB 4105

ประกาศ กระบวนวิชา 177285 - 801 ภาคพิเศษ กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 เรียนวันอังคารและศุกร์ เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง SB 4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ