แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนกระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา เป็นวันจันทร์ พฤหัสบดี เวลา 09.30 -11.00 น.

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนกระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา เป็นวันจันทร์ พฤหัสบดี เวลา 09.30 -11.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนกระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา เป็นวันจันทร์ พฤหัสบดี เวลา 09.30 -11.00 น.

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนกระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา ตอน 001(ภาคปกติ) วันจันทร์และ พฤหัสบดี จากเดิม 13.00 -14.30 น. เป็น เวลา 09.30 -11.00 น. ห้อง SB 4202 เริ่มเรียนวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ