แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 177425-801 และกระบวนวิชา 177494 -801 เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556

ประกาศกระบวนวิชา 177425-801 และกระบวนวิชา 177494 -801 เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 177425-801 และกระบวนวิชา 177494 -801 เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556

ประกาศกระบวนวิชา 177425-801 กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ เรียนเวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง SB 4105 และกระบวนวิชา 177494 -801 กระบวนวิชาสืบสวน สอบสวน คดีอาญา เรียน 16.30-19.30 น. SB 02007 เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ