แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชาภาคพิเศษที่เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายนและอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556

ประกาศกระบวนวิชาภาคพิเศษที่เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายนและอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชาภาคพิเศษที่เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายนและอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556

ประกาศกระบวนวิชาภาคพิเศษที่เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายนและอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 ดังนี้
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 เริ่มเรียนกระบวนวิชา 177310 -801 กฎหมายครอบครัว เวลา 13.00-16.00 น. SB 4105
กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหายเบื้องต้นและบุคคล เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง SB 1122
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 เริ่มเรียน
กระบวนวิชา 177425-801 กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ เวลา 09.00 - 12.00 น.SB 4105
กระบวนวิชา 177494-801 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา เวลา 16.30 - 19.30 น. ห้อง SB 02007

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ