แสดงรายละเอียดข่าวทุน Technology Grants (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก และทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

ทุน Technology Grants (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก และทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ณ สาธารณรัฐออสเตรีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Technology Grants (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก และทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2556(เพิ่มเติม) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสมัครรับทุนเพื่อไปทำวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรีย โดยแบ่งเป็น

1) ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research)
2) ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme)

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ สำนักงานชั้น 1 ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เพื่อจะได้ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.mua.go.th/main2/article.php?id=334

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ