แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มอบทุน The JSPS RONPAKU (JFY 2014)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มอบทุน The JSPS RONPAKU (JFY 2014) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มอบทุน The JSPS RONPAKU (JFY 2014)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมมือทางวิชาการกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งชาติญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้จัดให้มีโครงการทุน "The JSPS RONPAKU ZDissertation Ph.D.) Program" ให้นักวิจัยของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียและแอฟริกาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ JSPS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยซึ่งมีผลงานวิจัยที่ดี มีคุณภาพและทำสะสมกันมาเป็นจำนวนเพียงพอ ให้มีโอกาสได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยการเสนอวิทยานิพนธ์ที่จัดทำขึ้นจากผลงานวิจัยของตนเอง โดยมิต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาเอกตามปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ