แสดงรายละเอียดข่าวผศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในเวทีสาธารณะ เรื่อง “การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย”

ผศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในเวทีสาธารณะ เรื่อง “การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในเวทีสาธารณะ  เรื่อง “การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย”

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจัดตั้งโดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จึงได้มีการจัดให้มีเวทีสาธารณะ เรื่อง “การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย” ขึ้น เพื่อทราบถึงความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายโดยรัฐ รวมทั้งความพร้อมของหน่วยงานหรือองค์กรต่างที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งนำไปสู่การพิจารณาปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายต่อไป
โดย ผศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในเวทีสาธารณะ ดังกล่าวเมื่อวันที่ วันที่ 23 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ