แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับ Associate Professor Edward C. Harris, Assistant Dean, Chicago-Kent College of Law

ต้อนรับ Associate Professor Edward C. Harris, Assistant Dean, Chicago-Kent College of Law - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับ Associate Professor Edward C. Harris, Assistant Dean, Chicago-Kent College of Law

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Associate Professor Edward C. Harris, Assistant Dean, Chicago-Kent College of Law เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร “A Legal Certificate Programme at Faculty of Law, Chiang Mai University” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สามารถต่อยอดเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย ณ Chicago-Kent College of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ