แสดงรายละเอียดข่าวการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา"

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจะจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" โดยมีวัตถุปรพสงค์เพื่อให้คณาจารย์พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพิ่มคุณค่าในการเขียน การผลิต และการเผยแพร่หนังสือวิชาการ ในวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมซิตี้ บีช รีสอร์ท หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ท่านใดสนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือที่่ http://www.chulapress.com/2009/news.php?nid=631 โดยส่งใบสมัครได้ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ