แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177332-801 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

ประกาศ กระบวนวิชา 177332-801 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177332-801 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

กระบวนวิชา 177332-801 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2

- สอบเก็บคะแนนในคาบเรียน
- เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียน

วัน จันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 16.30-19.30 น.
ห้อง SB 4201

อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ (ผู้สอน)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ