แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์ 3 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารับ ป.วิ.แพ่ง ป.วิ.อาญา ที่สำนักงานคณะชั้น 1

ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์ 3 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารับ ป.วิ.แพ่ง ป.วิ.อาญา ที่สำนักงานคณะชั้น 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์ 3 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารับ ป.วิ.แพ่ง ป.วิ.อาญา ที่สำนักงานคณะชั้น 1

ประกาศนักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์ 3 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารับ ป.วิ.แพ่ง ป.วิ.อาญา ที่สำนักงานคณะชั้น 1
ภาคปกติ
นายจิตกร คือปอ
นายชนะชัย ธุระกิจถาวร
นางสาวญาณิศา พลับพลึง
นางสาวฐาณัชชา อุตรนคร
นางสาวธนิตา ศรีครินทร์
นายนเรศฤทธิ์ ใจกล่ำ
นางสาวเยาวรักษ์ มาสม
นางสาวศิรัณยา พิริยฉัตรกุล
นางสาวกานต์ ตามี่
นางสาวธมนวรรณ ศรีสุวรรณ
นายธีรธิป ทองมีอาคม
นางสาวเพชรรัตน์ ศิริพงค์

ภาคพิเศษ
นายภูมิทวี จิตภูษา
นายณัฏฐ์พชร ทองพนารักษ์
นายศักดิสิทธ์ อริยะวงษ์
นางสาวปิยวรรณ เดี่ยวสันติกุล
นางสาวขวัญจิรา มีอักโข

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ