แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ สอนเสริม กระบวนวิชา 177425-801 กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ อ.ศักดิ์ชาย

ประกาศ สอนเสริม กระบวนวิชา 177425-801 กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ อ.ศักดิ์ชาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ สอนเสริม กระบวนวิชา 177425-801 กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ อ.ศักดิ์ชาย

ประกาศสอนเสิรม กระบวนวิชา 177425-801 กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ

วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 13.00-14.30 น.
ห้อง SB 4201 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ