แสดงรายละเอียดข่าวให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมารับประกาศนียบัตรอบรมภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2/2555

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมารับประกาศนียบัตรอบรมภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2/2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมารับประกาศนียบัตรอบรมภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2/2555

ปริญญาตรี
1. นางสาวเกศสุดา ฟองมาลา
2. นายธนกฤต เอื้อพิทักษ์สกุล
3. นายธนวิช สุภาแพ่ง
4. นางสาวภัทรวรรณ สัจจะพรเทพ
5. นางสาวนาถชนก เพชรศรี
6. นายนพพล จันทนาคม
7. นายสดายุ ทรัพย์พญา
8. นางสาวกรรณิกา แซ่ตั้ง

ปริญญาโท
1. นายคำนวร เขื่อนทา
2. นางสาวขวัญชนก กิตติวาณิชย์
3. นางสาววัชลาวลี คำบุญเรือง

ให้มาติดต่อขอรับได้ที่พี่กุ้งนะจ๊ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ