แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ สอนเสริม กระบวนวิชา177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ อ.เพิ่มพร ดำรงเกียรติ

ประกาศ สอนเสริม กระบวนวิชา177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ อ.เพิ่มพร ดำรงเกียรติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ สอนเสริม กระบวนวิชา177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ อ.เพิ่มพร ดำรงเกียรติ

สอนเสริม กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 4210

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ