แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยงานอาจารย์ในภาคเรียนที่ 2/2555 ติดต่อรับทุนด่วน.....

นักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยงานอาจารย์ในภาคเรียนที่ 2/2555 ติดต่อรับทุนด่วน..... - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยงานอาจารย์ในภาคเรียนที่ 2/2555 ติดต่อรับทุนด่วน.....

นักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยงานอาจารย์ในภาคเรียนที่ 2/2555 ติดต่อรับทุนด่วน..... ดังรายชื่อต่อไปนี้
น.ส.ศจี บุญมี
นายเกรียงไกร ใจโส
น.ส.จิดาภา คีรีมาศทอง
น.ส.นาถชนก เพชรศรี
นายณัฐพล วงค์อ้าย
น.ส.เบญจมาศ ประเสริฐสังค์
นางสาวสุรีรัตน์ บุญประเสริฐ
น.ส.นิศารัตน์ จงใจเทศ
นายชินวัตร เทพวาลย์
น.ส. ปรัศนียาภรณ์ นันทะชัย

ติดต่อรับทุนการศึกษา ได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ โทร 053-942919

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ