แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องกำหนดการสอบกลางภาคกระบวนวิชา 013103

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องกำหนดการสอบกลางภาคกระบวนวิชา 013103 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องกำหนดการสอบกลางภาคกระบวนวิชา 013103


คณะมนุษยศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ดังนี้

- กระบวนวิชาจิตวิทยาทั่วไป (013103)
สอบในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556
เวลา 9.00-11.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ