แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์(ด้านหลักสูตรประจำปีงบประมาณ2556)

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์(ด้านหลักสูตรประจำปีงบประมาณ2556) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์(ด้านหลักสูตรประจำปีงบประมาณ2556)

เมื่อวันที่ 6-8 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์(ด้านหลักสูตรประจำปีงบประมาณ2556) ณ ภูใจใส รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสร่วมกันแสดงความคิดเห็น ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการเขียน มคอ.และเพื่อกำหนดกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ด้วย และโครงการนี้มี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 25 คน ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/gallery.php?gid=82

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ