แสดงรายละเอียดข่าวขอความร่วมมือประหยัดพลังงาน

ขอความร่วมมือประหยัดพลังงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือประหยัดพลังงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอความร่วมมือส่วนงานและบุคลากรในทุกระดับชั้น ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าตอบสนองต่อสถานการณ์การซ่อมแซมท่อก๊าซ และอาจส่งผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตสนองความต้องการประเทศไทย โดยขอให้ส่วนงานและบุคลากรพิจารณาดำเนินการประหยัดพลังงานไฟฟ้าร่วม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 - 17 เมษายน 2556

รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ