แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ สอนเสริม วิชา176101-801 กฎหมายทั่วไป อ.สุธาสินี ธิติสุึทธิ

ประกาศ สอนเสริม วิชา176101-801 กฎหมายทั่วไป อ.สุธาสินี ธิติสุึทธิ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ สอนเสริม วิชา176101-801 กฎหมายทั่วไป อ.สุธาสินี ธิติสุึทธิ

ประกาศ สอนเสริม วิชา176101-801 กฎหมายทั่วไป อ.สุธาสินี ธิติสุึทธิ

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4107
วัน ศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4107

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ