แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ทดสอบเก็บคะแนน กระบวนวิชา177332-801 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2 อ.มีชัย เตชาชาญ

ประกาศ ทดสอบเก็บคะแนน กระบวนวิชา177332-801 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2 อ.มีชัย เตชาชาญ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ทดสอบเก็บคะแนน กระบวนวิชา177332-801 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2 อ.มีชัย เตชาชาญ

ประกาศ ทดสอบเก็บคะแนน กระบวนวิชา177332-801 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2 อ.มีชัย เตชาชาญ

วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 16.30-19.30 น.ห้อง SB 4202

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ