แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เปลี่ยนแปลงวันและเวลา กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน อ.เพิ่มพร

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันและเวลา กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน อ.เพิ่มพร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันและเวลา กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน อ.เพิ่มพร


เฉพาะวันพฤหัสบดี ที่ 28 และวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2556
กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน อ.เพิ่มพร เรียนเวลา 13.00-16.00 น.ห้อง SB 4201

** หลังจากกำหนดการนี้ ให้นักศึกษามาเรียนตามตารางปกติ คือ ทุกวันอาทิตย์ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 ช่วงบ่าย 13.00-17.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ