แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย Developing Countries Partnership (KNB) Program Scholarship 2013

ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย Developing Countries Partnership (KNB) Program Scholarship 2013 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย Developing Countries Partnership (KNB) Program Scholarship 2013

รัฐบาลอินโดนีเซียมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่นิสิต นักศึกษาไทยเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 13 แห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ Developing Countries Partnership (KNB) Program Scholarship ประจำปีการศึกษา 2013 เพื่อไปศึกษาในสาขา
- มนุษยศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตร์
- สังคมศาสตร์
- สหสาขาวิชา
- การศึกษา
- วิทยาศาสตร์
- วิทยาศาสตร์การเกษตร
โดยมีระยะเวลาการศึกษารวม 36 เดือน แบ่งเป็น
1. Indonesian Language ระยะเวลา 8 เดือน
2. Master Preparatory Programs ระยะเวลา 4 เดือน
3. Master Programs ระยะเวลา 24 เดือน หรือ 4 ภาคการศึกษา
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.knb.dikti.go.id ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ