แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ยกเลิกการเลื่อนวันสอบ วิชา 057131 Exercise and Health ตอน 801

ประกาศ ยกเลิกการเลื่อนวันสอบ วิชา 057131 Exercise and Health ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ยกเลิกการเลื่อนวันสอบ วิชา 057131 Exercise and Health ตอน 801

ประกาศ ยกเลิกการเลื่อนวันสอบ วิชา 057131 Exercise and Health ตอน 801

ตามที่ นักศึกษาที่ลงเรียนวิชา 057131 คณะศึกษาศาสตร์ ขอเลื่อนวันสอบจากวันที่ 10 มี.ค.56 เป็นวันที่ 8 มีนาคม 56 เวลา 15.30 น. เนื่องจากวิชาดังกล่าวตรงกับวันสอบของวิชา 177452 กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม
ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนไปแล้วนั้น แต่อาจารย์ผู้สอนติดภาระกิจเร่งด่วน จึงไม่สามารถดำเนินการสอบตามเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ทางคณะนิติศาสตร์ขอเลื่อนกำหนดการสอบวิชา 057131 อย่างไม่มีกำหนด และจะแจ้งให้ทราบต่อไป
งานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ