แสดงรายละเอียดข่าวอาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์ นัดพบนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์ นัดพบนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์  นัดพบนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์ นัดพบนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

- สำหรับนักศึกษาที่ให้อาจารย์ดูตัวอย่างคำตอบหรือนักศึกษาที่มีคำถาม

- วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2556 เริ่มเวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ