แสดงรายละเอียดข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาโบราณสถานระหว่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICOMOS 2013

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาโบราณสถานระหว่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICOMOS 2013 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาโบราณสถานระหว่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICOMOS 2013

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาโบราณสถานระหว่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICOMOS 2013 และร่วมนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://arcweb.arc.cmu.ac.th/icomos2013/web/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ