คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาโบราณสถานระหว่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICOMOS 2013

ข่าววิจัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาโบราณสถานระหว่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICOMOS 2013

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาโบราณสถานระหว่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICOMOS 2013 และร่วมนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://arcweb.arc.cmu.ac.th/icomos2013/web/