แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขอเชิญเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขอเชิญเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขอเชิญเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขอเชิญผู้สนใจเสนอบทความใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 : การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนกับการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" ในระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเป๋นเวทในการนำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้จากงานวิจัย

ท่านใดสนใจสามารถนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation) และนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.npru.ac.th/conference/v5/index.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ