แสดงรายละเอียดข่าวคำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 0340/2556 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 0341/2556 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 0342/2556 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาศาสตร์
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 0340/2556 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ