แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับ Dr. Lynette Chua จาก the National University of Singapore

ต้อนรับ Dr. Lynette Chua จาก the National University of Singapore - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับ Dr. Lynette Chua จาก the National University of Singapore

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย และอาจารย์วาทิศ โสติพันธุ์ ให้การต้อนรับ Dr. Lynette Chua , Assistant Professor of Law จาก the National University of Singapore ในโอกาสเยี่ยมเยือน เจรจาความร่วมมือในการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ