แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรมค่ายเยาวชน Interfaith Youth Camp(IYP) ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2556

กิจกรรมค่ายเยาวชน Interfaith Youth Camp(IYP) ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมค่ายเยาวชน Interfaith Youth Camp(IYP) ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2556

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจะประเทศไทย(ในฐานะประเทศผู้ปรปะสานงาน ASEAN-FEALAC) แจ้งว่า รัฐบาลชิลีจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน Interfaith Youth Camp (IYC) ภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN-FEALAC ที่กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2556

รัฐบาลชิลีประสงค์จะเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 18-24 ปี จากประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 50 คน เข้าค่ายกิจกรรมฯลฯ

ทั้งนี้ รัฐบาลชิลีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในประเทศ และเยาวชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน IYC จะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าประกันการเดินทาง และค่าใช้จ่ายประจำวัน

ผู้ที่สนใจ สามารถประสานงานโดยตรงที่ผู้ประสานงานโครงการ Ms.Fernanda Vila เลขานุการโท กลุ่มงาน ASEAN-FEALAC สำนักเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐชิลี
โทรศัพท์+56 228 274 588
ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ mfvial@minrel.gov.cl
และสืบค้นข้อมูลได้ที่ img.dikti.go.id

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ