แสดงรายละเอียดข่าวKorean Government Scholarship Program: Gangneung-Wonju National University

Korean Government Scholarship Program: Gangneung-Wonju National University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 Korean Government Scholarship Program: Gangneung-Wonju National University

ทุนรัฐบาลเกาหลีของ Gangneung-Wonju National University สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=209&infomain_id=4

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารตามระบุในข้อ 10 เอกสารฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 4 ชุด มายังงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ