แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2

ทั้งนี้ โปรดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครพร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 โดยจะถือวันที่ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประทับตรารับหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเป็นสำคัญ และไม่รับใบสมัครหรือหลักฐานต่างๆ ที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่
http://www.inter.mua.go.th/main2/article.php?id=295

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ