แสดงรายละเอียดข่าวเปิดโครงการหลักสูตร “กฎหมายปกครอง กับการปฏิบัติงานของข้าราชการกระทรวงยุติธรรม” ภาคเหนือ

เปิดโครงการหลักสูตร “กฎหมายปกครอง กับการปฏิบัติงานของข้าราชการกระทรวงยุติธรรม” ภาคเหนือ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดโครงการหลักสูตร “กฎหมายปกครอง กับการปฏิบัติงานของข้าราชการกระทรวงยุติธรรม” ภาคเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคุณพงษ์ภัฏ เรียงเครือ ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร“กฎหมายปกครอง กับการปฏิบัติงานของข้าราชการกระทรวงยุติธรรม”ภาคเหนือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ โดยมีข้าราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป จนถึงระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า จำนวน 30 คนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ