แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชยระบวนวิชา 177362-01,801 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (อ.วาทิศ)

ประกาศสอนชดเชยระบวนวิชา 177362-01,801 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (อ.วาทิศ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชยระบวนวิชา 177362-01,801 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (อ.วาทิศ)

ประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 177362-01,801 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

วัน พุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.30-19.30 น.
ให้นักศึกษาส่งงานเวลา 16.00 น.

ห้อง SB 1122 (อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ