แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชยวิชา 177114-801 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน,177227-801

ประกาศสอนชดเชยวิชา 177114-801 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน,177227-801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชยวิชา 177114-801 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน,177227-801

ประกาศสอนชดเชย
วัน เสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
กระบวนวิชา 177227-01 กฎหมายพาณิชย์ 1
เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 4208
วัน อาทิตย์ ที่ 17 กุมภาัพันธ์ 2556
กระบวนวิชา 177114-801 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง SB 4107

กระบวนวิชา 177227-801 กฎหมายพาณิชย์ 1
เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 4107


(อ.มณทิชา)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ