แสดงรายละเอียดข่าวรศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและมอบมอบแนวนโยบาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและมอบมอบแนวนโยบาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและมอบมอบแนวนโยบาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมอบแนวนโยบายและทิศทางการบริหารงาน การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการ สอน การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนักศึกษา ตลอดจนอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ