แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนาษฎร สนับสนุนการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนาษฎร สนับสนุนการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนาษฎร สนับสนุนการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนาษฎร สนับสนุนการให้เงินอุดหนุนการวิจัยหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ www.parliament.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 244 2067 และ 02 2442068

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ