แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดโครงการสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับทุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดโครงการสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับทุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดโครงการสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับทุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดโครงการสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับทุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ด้านกฎหมายและกระบวนยุติธรรม ทุนละ 10,000 บาท ขึ้นไป โดยนักศึกษาสามารถร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ตั้งแต่บัดนี้้จนถึง 1 มีนาคม 2556 หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.oja.go.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ