แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนวิชา 177362-01 กฎหมายระหว่างประเทศ (อ.วาทิศ)

ประกาศงดสอนวิชา 177362-01 กฎหมายระหว่างประเทศ (อ.วาทิศ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนวิชา 177362-01 กฎหมายระหว่างประเทศ (อ.วาทิศ)

ประกาศงดสอนวิชา 177362-01 กฎหมายระหว่างประเทศ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.30-11.00 น.(อ.วาทิศ)

และจะชดเชยในวัน ศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00-17.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ