แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177227-801 กฎหมายพาณิชย์ 1 อ.มณทิชา ภักดีคง วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177227-801 กฎหมายพาณิชย์ 1 อ.มณทิชา ภักดีคง วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177227-801 กฎหมายพาณิชย์ 1 อ.มณทิชา ภักดีคง วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177227-801 กฎหมายพาณิชย์ 1 อ.มณทิชา ภักดีคง วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00-19.00 น.ห้อง SB 4203

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ