แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน สอนเพิ่มเติมวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 จากเดิมห้อง SB 4106 เป็น SB 1122

ประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน สอนเพิ่มเติมวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 จากเดิมห้อง SB 4106 เป็น SB 1122 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน สอนเพิ่มเติมวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 จากเดิมห้อง SB 4106 เป็น SB 1122

ประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177334-801 กฎหมายลักษณะพยาน สอนเพิ่มเติมวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ท่านเพิ่มพร จากเดิมห้อง SB 4106 เป็น SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ