แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2556/2557

ทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2556/2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2556/2557

รัฐบาลประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556/2557 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้แก่บุคลากรของประเทศไทย ได้ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ University of Brunei Darussalam (UBD), University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) และ Institute of Technology Brunei (ITB)

ลักษณะทุน

ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้ Brunei Darussalam Government Scholarship to Foreign Students ปี 2556/2557 ประกอบด้วย

ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ
ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน 500 ดอลลาร์บรูไน
ค่าหนังสือรายปี 600 ดอลลาร์บรูไน
ค่าอาหารรายเดือน 150 ดอลลาร์บรูไน
ค่าขนส่งสัมภาระ 250 ดอลลาร์บรูไน
ค่ารักษาพยาบาล และค่าทันตกรรม
คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นประชาชนในประเทศ ASEAN, OIC (Organization of Islamic Conference)
มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี เมื่อวันเริ่มการศึกษา
มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก เมื่อวันเริ่มการศึกษา
คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การติดต่อ
ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mofat.gov.bn หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบท้ายประกาศ และส่งใบสมัครเอกสารทั้งหมดโดยตรงไปยัง Technical Assistance Division, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Bandar Seri Begawan BD 2710 Brunei Darussalam Tel: 00-6732261177 ext. 387/386/380/383 Fax. 00-673-2230903 ทั้งนี้ หมดเขตการส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mofat.gov.bn/scholarship

ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.bkkparttime.com/wp-content/uploads/2013/02/APPLICATION-FORM-BD-SCHOLARSHIP-2013-2014.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ