แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177114-801 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.30 - 19.30 น. SB 4106

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177114-801 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.30 - 19.30 น. SB 4106 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177114-801 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.30 - 19.30 น. SB 4106

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177114-801 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.30 - 19.30 น. SB 4106

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ